1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

โครงการมหกรรมรักการอ่าน และวันวิชาการ กศน. อำเภอเกาะคา ปี ๒๕๕๗

โรงพยาบาลเกาะคา เข้าร่วมโครงการมหกรรมรักการอ่าน และวันวิชาการ กศน. อำเภอเกาะคา ปี ๒๕๕๗ 

อ่านเพิ่มเติม...

รับโล่รางวัล อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

ทีมอำเภอเกาะคารับโล่ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งชนะเลิศระดับเขตประจำปี 2556 

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนัก

จังหวัดลำปาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนัก

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ด้วยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาลเกาะคา

อ่านเพิ่มเติม...

Login

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ New!!! 27/12/60

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐(แบบสขร๑)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐(แบบสขร๑)

ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนปี 59

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังการร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

รายงานผลดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน

ข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย(กฎกระทรวง)

บทบาทภารกิจหลักที่เป็นปัจจุบัน

คู่มือการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่New!!!

การนิเทศติดตามงานของทีมนิเทศติดตามระดับจังหวัด รอบที่ 2/2559New!!!

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่2) พ.ศ.2559New!!!

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขNew!!!

โครงการพัฒนาตนเองด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) 

มาตรการองค์กรปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานสาธารณสุข 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้New(14.2.60)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง แม่บ้าน