1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาลเกาะคา

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

จังหวัดลำปางมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ด้วยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับ โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์

ด้วยโรงพยาบาลเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด

อ่านเพิ่มเติม...

Login

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานแก้ไขปรับปรุงผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานกิจกรรมการดำเนินงานด้านความโปร่งใสในการทำงาน

รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560

New!!!05/03/61คู่มือการใช้งานตามระบบการตอบสนองการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

New!!!01/3/61คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเกาะคา

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังการร้องเรียน 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเกาะคา

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังการร้องเรียน 

New!!!07/03/61รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนปี 2561

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนปี 2560

ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ New!!! 27/12/60

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐(แบบสขร๑)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐(แบบสขร๑)

ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน