1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์

ด้วยโรงพยาบาลเกาะคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ๘ เตียง จำนวน ๑ ชุด

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ด้วยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับ โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเกาะคา

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเกาะคา

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลเกาะคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

อ่านเพิ่มเติม...

Login