1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่าสามัคคี

ภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลเกาะคา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วยจังหวัดลำปางมีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

FREE WIFI

FREE WIFI INTERNET HOSPOT สามารถใช้งานได้แล้วภายในเขตพื้นที่โรงพยาบาล ติดต่อขอรหัสได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

Login

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ New!!! 27/12/60

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐(แบบสขร๑)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐(แบบสขร๑)

ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนปี 59

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังการร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

รายงานผลดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน

ข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย(กฎกระทรวง)

บทบาทภารกิจหลักที่เป็นปัจจุบัน

คู่มือการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่New!!!

การนิเทศติดตามงานของทีมนิเทศติดตามระดับจังหวัด รอบที่ 2/2559New!!!

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่2) พ.ศ.2559New!!!

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขNew!!!

โครงการพัฒนาตนเองด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) 

มาตรการองค์กรปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานสาธารณสุข 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้New(14.2.60)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง แม่บ้าน