1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

รพ.เกาะคาประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต

นายสิทธิกร สองคำชุม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ร่วมกับ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลเกาะคา

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต      

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 ตึกเขลางค์ยินดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลเกาะคา

จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยึดความยุติธรรม ความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง

จะยับยั่งชั่งใจ ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน

หรือให้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน

จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกง

เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป

Login

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามวัฒนธรรมความปลอดภัย รพ.เกาะคา

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWHTeCKUaA7hS232L2ZbsZy0uGg9jUxxnHALUTBILjN1wPHg/viewform

 

..........................................................................

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

.....................................................................

 

ประกาศ แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน

..............................................................

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานแก้ไขปรับปรุงผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานกิจกรรมการดำเนินงานด้านความโปร่งใสในการทำงาน

รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560

New!!!05/03/61คู่มือการใช้งานตามระบบการตอบสนองการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

New!!!01/3/61คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเกาะคา

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังการร้องเรียน 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเกาะคา

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังการร้องเรียน 

New!!!07/03/61รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนปี 2561

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนปี 2560

ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ New!!! 27/12/60

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐(แบบสขร๑)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐(แบบสขร๑)

ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานด้านโภชนาการ (28/8/61)

..............................................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานด้านโภชนาการ (24 ส.ค.61)

  

.................................................................

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

..............................................................................

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 

ประกาศรับสมัครงาน เดือน สิงหาคม 2561


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

..............................................................................