1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

รพ.เกาะคาประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต

นายสิทธิกร สองคำชุม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ร่วมกับ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลเกาะคา

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต      

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 ตึกเขลางค์ยินดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลเกาะคา

จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยึดความยุติธรรม ความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง

จะยับยั่งชั่งใจ ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน

หรือให้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน

จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกง

เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป

Login

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนปี 59

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังการร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

รายงานผลดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน

ข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย(กฎกระทรวง)

บทบาทภารกิจหลักที่เป็นปัจจุบัน

คู่มือการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่New!!!

การนิเทศติดตามงานของทีมนิเทศติดตามระดับจังหวัด รอบที่ 2/2559New!!!

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่2) พ.ศ.2559New!!!

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขNew!!!

โครงการพัฒนาตนเองด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) 

มาตรการองค์กรปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานสาธารณสุข