1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

สปสช.เริ่มเก็บ 30 บาท ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ 1 ก.ย.นี้

มติบอร์ด สปสช.เริ่มเก็บ 30 บาท ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ 1 ก.ย.นี้ จัดเก็บระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป เปิดช่องบุคคลตามประกาศ ก.สาธารณสุข และผู้ไม่สมัครใจ ไม่ต้องจ่าย 30 บาท 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ด้วยจังหวัดลำปางมีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2555

 

Login

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนปี 59

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังการร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

รายงานผลดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน

ข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย(กฎกระทรวง)

บทบาทภารกิจหลักที่เป็นปัจจุบัน

คู่มือการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่New!!!

การนิเทศติดตามงานของทีมนิเทศติดตามระดับจังหวัด รอบที่ 2/2559New!!!

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่2) พ.ศ.2559New!!!

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขNew!!!

โครงการพัฒนาตนเองด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) 

มาตรการองค์กรปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานสาธารณสุข