1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

รพ.เกาะคาประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต

นายสิทธิกร สองคำชุม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ร่วมกับ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลเกาะคา

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต      

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 ตึกเขลางค์ยินดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลเกาะคา

จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยึดความยุติธรรม ความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง

จะยับยั่งชั่งใจ ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน

หรือให้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน

จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกง

เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป