เบอร์โทรภายใน

เบอร์โทรติดต่อภายในโรงพยาบาลเกาะคาและผู้บริหาร