รายชื่อทันตแพทย์

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   ทันตแพทย์หญิงสุมิตรา โยธา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   ทันตแพทย์หญิงญาณิชศา มะโนปิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   ทันตแพทย์หญิงอภิญญา เมฆรักษาวนิช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   ทันตแพทย์หญิงทิฆัมพร ปณิธานะรักษ์