รายชื่อแพทย์เฉพาะทาง

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   แพทย์หญิงพันธิยา ปัญญาคำ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านอายุรกรรม

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอายุรศาสตร์ (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ชำนาญการ


 

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   แพทย์หญิงธิดาพร วงศ์ทองเหลือ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านกุมารเวชกรรม

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   นายแพทย์กระสิน เขียวปิง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านศัลยกรรม

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยศาสตร์ (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   นายแพทย์นพพร ไทยแท้

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านสูตินรีเวชกรรม

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (ม.มหิดล/แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ชำนาญการ

  

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   นายแพทย์กฤษณะ เลียงเจริญสิทธิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านศัลยกรรมกระดูก

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   นายแพทย์นวรัตน์ วนาพันธพรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านสูตินรีเวชกรรม

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (ม.มหิดล/แพทย์สภา)

                                :   วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์เชี่ยวชาญ

  

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   แพทย์หญิงรัชนี พรหมศิลป์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านสูตินรีเวชกรรม

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ชำนาญการ

 

  

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   นายแพทย์ณัฐวุฒิ เพ็งคง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านศัลยกรรมกระดูก

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ชำนาญการ