รายชื่อแพทย์ทั่วไป

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   แพทย์หญิงฤดีรัตน์ สืบวงศ์แพทย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านเวชกรรมทั่วไป

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกัน (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ชำนาญการ

 


 

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   แพทย์หญิงนพรดา ปัญญายืน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านเวชกรรม

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ปฏิบัติการ

  

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   แพทย์หญิงอรัญญา ปิกเกษม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านเวชกรรม

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)

                                :   วุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ปฏิบัติการ

  

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :   แพทย์หญิงพรสวรรค์ เพ็งอำไพ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านเวชกรรม

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ปฏิบัติการ

  

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :  แพทย์หญิงสิริลักษณ์ อินนาค

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านเวชกรรม

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
 

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล             :  นายแพทย์พิริยะ พิริยะกฤต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     :   ด้านเวชกรรม

คุณวุฒิ                       :   วุฒิบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                                :   วุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์สภา)

ตำแหน่งทางการแพทย์  :   นายแพทย์ปฏิบัติการ