ข่าวสาร

ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment:ITA

มาตรการบริหารผลการปฎิบัติงานกับเจ้าหน้าผู้ที่มีผลสัมฤิธิ์”New”

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2562 “New”

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562  “New”

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ “New”

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2562   “New”

รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี61

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาพทีมผู้บริหาร รพ.เกาะคา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รพ.เกาะคาไม่ทนต่อการทุจริต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2561 รพ.เกาะคา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562