ข่าวสาร

ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment:ITA

แบบสอบถามความพึงพอใจโรงพยาบาล 25/3/2562 NEW!!!

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ “New”

แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปี62 “New”

มาตรการบริหารผลการปฎิบัติงานกับเจ้าหน้าผู้ที่มีผลสัมฤิธิ์

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2562

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2562

รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี61

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาพทีมผู้บริหาร รพ.เกาะคา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รพ.เกาะคาไม่ทนต่อการทุจริต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2561 รพ.เกาะคา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562