ข่าวสาร

ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment:ITA

รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี61

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาพทีมผู้บริหาร รพ.เกาะคา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รพ.เกาะคาไม่ทนต่อการทุจริต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2561 รพ.เกาะคา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562