จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-3-รายการ

ประกาษประกาดราคาวัสดุตรึงกระดูก-Screw New !!

ประกาษประกาดราคาวัสดุตรึงกระดูก-blade New!!

จ้างเหมาบริการตรวจวิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 New !!

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-7-รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด New!!

จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฎิบัติการ (ชิ้นเนื้อ) ประจำปีงบประมาณ 2566 New!!

ค.การแพทย์
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ(1)

TOB เครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดอัตโนม

ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ ชุดตรวจ Covid
คุณลักษณะเฉพาะ ชุดตรวจ Covid – 19 As Strip
ประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมีในเล
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจหาสาเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีว
ร่างประกาศจังหวัดลำปาง
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงสร้างปรับปรุง อายุกรรมหญิง
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด
เอกสารประกวดจ้างปรับปรุงห้อผู้ป่วยอายุร
คุณลักษณะจ้างเหมาไตเทียม64 (ใหม่ )
สรุปผลการประมาณราคาชั้น5
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเคร
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อผู้ป่วยอายุรกร
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง2564
แบบ สขร ประจำเดือน กันยายน 63
รายงานไตรมาศ 4(1)
แบบ สขร ประจำเดือน สิงหาคม 63
แบบ สขร ประจำเดือน กรกฎาคม 63
ปรกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื
รายงานไตรมาศ 3
แบบ สขร ประจำเดือน มิถุนายน 63
แบบ สขร ประจำเดือน มิถุนายน 63
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เ
แบบ สขร ประจำเดือน พฤษภาคม 63
ประกาศราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
คุณลักษณะเฉพาะ
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เคร
แบบ สขร ประจำเดือน เมษายน 63
รายงาน ไตรมาศ 2
แบบ สขร ประจำเดือน มีนาคม 63
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รา
แบบ สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63
แบบ สขร ประจำเดือน มกราคม 63
แบบ สขร ประจำเดือน ธันวาคม
แบบ สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน
แบบ สขร ประจำเดือน ตุลาคม
รายงานไตรมาศ 4
แบบ สขร ประจำเดือน กันยายน
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที
เอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3 รายการ งบ ร้อย
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ )
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย-6
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(แบบ สขร.1)เดือนเมษายน 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน มีนาคม
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซ์เรย์

จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมปี65