จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร ประจำเดือน สิงหาคม 63
แบบ สขร ประจำเดือน กรกฎาคม 63
ปรกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื
รายงานไตรมาศ 3
แบบ สขร ประจำเดือน มิถุนายน 63
แบบ สขร ประจำเดือน มิถุนายน 63
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เ
แบบ สขร ประจำเดือน พฤษภาคม 63
ประกาศราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
คุณลักษณะเฉพาะ
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เคร
แบบ สขร ประจำเดือน เมษายน 63
รายงาน ไตรมาศ 2
แบบ สขร ประจำเดือน มีนาคม 63
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รา
แบบ สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63
แบบ สขร ประจำเดือน มกราคม 63
แบบ สขร ประจำเดือน ธันวาคม
แบบ สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน
แบบ สขร ประจำเดือน ตุลาคม
รายงานไตรมาศ 4
แบบ สขร ประจำเดือน กันยายน
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที
เอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3 รายการ งบ ร้อย
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ )
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย-6
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(แบบ สขร.1)เดือนเมษายน 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน มีนาคม
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ