ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

 นายแพทย์สิทธิกร สองคำชุม

  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะคา