นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะคา

ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา
เรื่อง นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะคา

1. ผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะคามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้หัวหน้าทุกระดับนำสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจในหน่วยงานของตนเอง
2. ผู้บริหารร่วมและรับฟังความคิดเห็นลดข้อร้องเรียน: ไม่เลือกปฏิบัติ สนองความต้องการและประชาชนได้อย่างเสมอภาคมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. โรงพยาบาลเกาะคา มีนโยบายกำหนดจุดเน้นที่การปฏิบัติ โดยเน้นผู้ป่วยปลอดภัย ในทุกจุดบริการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อผู้รับบริการ เพื่อนำปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ป้องกันการเกิดซ้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
4. โรงพยาบาลเกาะคา มีการจัดระบบบริการการรักษาในระดับทุติยภูมิโดยแพทย์เฉพาะทาง 8 สาขา ให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล เชื่อมโยงทุกเครือข่ายบริการ
5. โรงพยาบาลเกาะคา มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
6. โรงพยาบาลเกาะคา มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมและวิจัย และจัดองค์กรให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข และร่วมผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลายสาขา
7. โรงพยาบาลเกาะคา มีนโยบายในการ บริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลเรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส
8. โรงพยาบาลเกาะคา มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและการเงินการคลังของโรงพยาบาล โดยจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์สั่งนอนจำหน่ายและเรียกเก็บ(Admit Dischargeand Audit Center: ศสจร.) เพื่อเพิ่มการทบทวนข้อมูล และความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน การส่งข้อมูลการเรียกเก็บตามสิทธิแต่ละประเภทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
9. โรงพยาบาลเกาะคา มีนโยบายจัดที่พัก ที่จอดรถ จัดเสริมรางวัลค่าตอบแทนในการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ ได้แก่ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ด้านพฤติกรรมบริการ ด้านวิชาการนวตกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายสิทธิกร สองคำชุม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา