ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกาะคามีเนื้อที่25ไร่ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ เลขที่ 381 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง ได้เริ่มเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2530 เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบโดยเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลลำปาง อำเภอเกาะคามีประชากรถึง 68,489 คน จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อยกฐานะโรงพยาบาล เริ่มก่อสร้างในปี 2536 แล้วเสร็จ และได้เปิดให้บริการในเดือนกันยายน ปี2537 จากได้เปิดขนาด 10 เตียง ได้มีผู้มารับบริการ ในแผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 200 คน และผู้ป่วยใน 10 คนต่อวันมีเตียงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงได้รับงบประมาณให้เปิดทำการเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เพื่อรองรับผู้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกที่มารับบริการเฉลี่ยต่อวันกว่า 300 คน โรงพยาบาลเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและด้วยโรงพยาบาลเกาะคาได้ปรับลดเตียงให้เหลืองเพียง  47 เตียง  ในปี 2558 ได้สร้างตึกเพื่อขยายขนาดโรงพยาบาลและรองรับคนไข้ ปัจจุบันโรงพยาบาลเกาะคามีขนาด 120 เตียง