วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ VISION

เป็นเลิศโรงพยาบาลแม่ข่ายในภาคเหนือ ความหมายเป็นเลิศ หมายถึง ลปอดภัยเป็นเลิศ พึงพอใจเป็นเลิศ ประสิทธิภาพเป็นเลิศ

พันธกิจ MISSION

1.พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิและแม่ข่าย

2.ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแบบองค์รวมได้มาตรฐานป้องกันโรคฟื้นฟูสภาพแก่ผู้มารับบริการอย่างมีมาตรฐาน

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและการจัดการสื่อสารสุขภาพดี