วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : VISION

“โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลที่คนลำปางไว้วางใจ ภายในปี 2565”

 

พันธกิจ : MISSION

1. จัดระบบบริการสุขภาพ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู แบบองค์รวม ให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล เชื่อมโยงทุกเครือข่ายบริการ
2. จัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และจัดองค์กรให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข และร่วมผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลายสาขา
4. บริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

ค่านิยมหลัก : Core Values

มีมาตรฐาน งานเห็นผล คนเป็นสุข สนุกพัฒนา เกาะคาธรรมาภิบาล