เอกสารประเมินITA(EB1-26)

Integrity and Transparency Assessment : ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment)

 • EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
  ข้อ 1. บันทึกรายงานผู้บริหารและเผยแพร่
  ข้อ 2. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561
  ข้อ 3. Print Screen
  EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อ 1. Print Screen/บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
  ข้อ 2. ประกาศมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อ 3.1 Print Screen และ ภาพถ่ายเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างบอร์ด ปชส./คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ ปลดประกาศ/บันทึกรายงานผู้บริหารและเผยแพร่
  ข้อ 3.2 Print Screen/ บันทึกขอเผยแพร่/การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  ข้อ 3.3 Print Screen/บันทึกขอเผยแพร่/หนังสือ สธ0217ว3001 ลว.16 ตค.60
  EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  ข้อ 1. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
  ข้อ 2. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด
  ข้อ 3. หนังสือ กค 0405.4ว 322 ลว.24 สค.60
  EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
  ข้อ 1. บันทึกขอเผยแพร่
  ข้อ 2. แบบ สขร.1
  ข้อ 3. Print Screen
  EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
  EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
  EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
  EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
  ข้อ 2. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
  ข้อ 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
  ข้อ 4. รายงานผล
  ข้อ 5. Print Screen
  EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 • EB9 ข้อ 1
 • EB 9 ข้อ 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
 • EB 9 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
 • EB 9 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
 • EB 9 ข้อ 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • EB 9 ข้อ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 • EB 9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์
 • EB 9 ข้อ 1.7 ประมวลกิจกรรมข้าราชการพลเรือน
 • EB 9 ข้อ 1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบนนณข้อราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 • EB 9 ข้อ 1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธรณสุข (MOPH Code of Conduct)
 • EB 9 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 • EB 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 • EB 9 ข้อ 4 แผนการใช้จ่านประจำปีของหน่วยงาน แบะการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 • EB 9 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
 • EB 9 ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 • EB 9 ข้อ 7 ข้อมูการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
 • EB 9 ข้อ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
 • EB 9 ข้อ 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • EB 9 ข้อ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
 • EB 9 ข้อ  7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2650 และแบบแสดงความบริสุทธิ๋ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าที่
 • EB 9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดการพัสดุในรอบเดือน (แบบสขร.1)
 • EB 9 ข้อ 8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
 • EB 9 ข้อ 9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารมาตรการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
ข้อ 3. ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
ข้อ 4. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ 5. หนังสือแจ้งเวียน
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกอบ
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ข้อ 1. บันทึกอนุญาตเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ข้อ 4. Print Screen
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อ 1. คำสั่งโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยเบื้องต้น
ข้อ 2. ช่องทางการร้องเรียน
ข้อ 3. คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป
ข้อ 4. Flow chart การร้องเรียน
ข้อ 5. รายงานร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป
ข้อ 6. Print Screen
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. บันทึกรายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 5. Print Screen
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ข้อ 1. การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต
ข้อ 2. การกำหนดสมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ ระเบียบ
ข้อ 3. กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ข้อ 4. หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม
ข้อ 5. Print Screen
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 1. หนังสือเชิญประชุม
ข้อ 2. สรุปรายงานการประชุม
ข้อ 3. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 4. บันทึกขอเผยแพร่
ข้อ 5. Print Screen
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกลงนามเผยแพร่
ข้อ 2. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อ 5. Print Screen
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรือการอบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 2. บันทึกขออนุมัติแผนและเผยแพร่
ข้อ 3. Print Screen
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้