เอกสารประเมินITA(EB1-26)

Integrity and Transparency Assessment : ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment)