เอกสารประเมินITA(EB1-26)

Integrity and Transparency Assessment : ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment)

>>>EB1  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
ข้อ 1. บันทึกรายงานผู้บริหารและเผยแพร่
ข้อ 2. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561
ข้อ 3. Print Screen
>>>EB2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1. Print Screenบันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ3. การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีข้อ 3.2 Print Screen บันทึกขอเผยแพร่การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 4. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อ 5. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดปิดประกาศ และปลดประกาศ
ข้อ 6 แนวทางปฎิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
>>>EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
ข้อ 2. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด
>>>EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 1. บันทึกขอเผยแพร่
ข้อ 2. แบบ สขร.1
ข้อ 3. Print Screen
ข้อ 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.61
ข้อ 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.61
ข้อ 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.61
ข้อ 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.62
ข้อ 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 62
ข้อ 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.62
ข้อ 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.62
ข้อ 11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.62
EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมในแสดงความคิดเห็น
EB6 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมจัดทำแผน
EB7 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมดำเนินการตามโครงการ
>>>EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซค์
ข้อ 5. Print Screen
>>>EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB 9 ข้อ 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
EB9 ข้อ 1.2 นโยบายผู้บริหาร
EB9 ข้อ 1.3โครงสร้างหน่วยงาน
EB9 ข้อ 1.4กฏกระทรวง ปี 60
EB9 ข้อ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
EB9 ข้อ 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สป.
EB9 ข้อ1.8ข้อบังคับจรรยาบรรณ 2560
EB9 ข้อ 1.9จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MoPHCode
EB9-ข้อ2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
EB9 ข้อ 3_21ย2 แผน TB-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ256
EB9 ข้อ 3_22ย2 แผนงาน COC -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB9 ข้อ 3_23ย2 Refer-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_24ย2 การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง-แผนปฎิบัติการสาธารณสุข
EB9 ข้อ 3_25ย2 ECS คุณภาพ -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB9 ข้อ 3_26ย3HRD-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_27ย4ITA-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_28ย4ควบคุมใน-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB9 ข้อ 3_29ย4PmQA-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_30ย4 HA -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_31ย4รพสต5ดาว -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประ
EB9 ข้อ 3_32ย4 Im&IT-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_33ย4CFO -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_34ย4m&E -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9-ข้อ 3-ติดตามผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติงานประจำปี
EB9 ข้อ 4 การติดตามประเมินผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
EB9-ข้อ5 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต
EB 9 ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
EB 9 ข้อ 7 ข้อมูการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
EB 9 ข้อ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
EB 9 ข้อ 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB9 ข้อ 7.3ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.-กพ.62
EB 9 ข้อ  7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2650 และแบบแสดงความบริสุทธิ๋ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าที่
EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน สขร.1 (เดือน ก.พ.62)
EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน สขร.1 (เดือน ธ.ค..61)
แบบ สขร เดือน พ.ย.61
EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน สขร.1 (เดือน ม.ค.62)
EB9 ข้อ 7.5 แบบ สขร เดือน ตค.61
EB9 ข้อ-7.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน-สขร.1-เดือน-พ.ย.61-1
EB9 ข้อ 8 มาตรฐานกลุ่มการแพทย์
EB9 ข้อ 8 Flowchart งานผู้ป่วยในศัลยกรรม
EB9 ข้อ8 Flowchart คลินิกวัณโรค
EB 9 ข้อ 8 Flow chart แพทย์แผนไทย
EB9 ข้อ 8 .LAB flow chart 61
EB9 ข้อ-8-flow-chartบริการยา-งานเภสัชกรรม
EB9 ข้อ-8-Flow-กระบวนการทำงานธุรการ
EB9 ข้อ-8-Flow-งานบัญชีจ่าย-รพ.เกาะคา
EB9 ข้อ-8-Flow-แผนจัดซื้อจัดจ้าง
EB9 ข้อ 8 ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย
EB9 ข้อ-8-Flow-แผนงานยุทธศาสตร์-62
EB9 ข้อ8 ทันตกรรม
EB9 ข้อ 8 Flow chart กระบวนงานโภชนศาสตร์
EB9 ข้อ-9-มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
EB10 4ย1 วัยรุ่น-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 5ย1 สูงอายุ-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประม
EB10 6ย1พชอ -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 7ย1 EOC-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 8ย1คบส.-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 9ย1 Green and Clean-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2
EB10 10ย2ปฐมภูมิ -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB10 11ย2 NCDวัยทำงาน-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB10 12ย2 CKD-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562 EB10 12ย2 CKD-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 13ย2 CKD -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 14ย2 StrokeMI -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 15ย2 COPD-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 16ย2RDU-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 17ย2มะเร็ง-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB10 18ย2 .แผนไทย -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB10 19ย2. ทันตกรรม-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB10 20ย2 Service plan5สาขาหลัก-แผนปฎิบัติการสาธารณสุข
EB10 ย1_1สรุปงบประมาณ-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 ย1วัยเรียน-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10_ย2ปฐมภูมิ -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB11 ข้อ2-แบบประเมินแผนปี61
EB12 ข้อ-3-ติดตามผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติงานประจำปี
>>>EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารมาตรการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
 ข้อ 2 มาตรการบริหารผลการปฎิบัติงานกับเจ้าหน้าผู้ที่มีผลสัมฤิธิ์