ITA 2562

Integrity and Transparency Assessment : ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment)

EB1  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
ข้อ 1. บันทึกรายงานผู้บริหารและเผยแพร่
ข้อ 2. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561
ข้อ 3. Print Screen
>>>EB2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1. Print Screenบันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ3. การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีข้อ 3.2 Print Screen บันทึกขอเผยแพร่การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 4. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อ 5. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดปิดประกาศ และปลดประกาศ
ข้อ 6 แนวทางปฎิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ข้อ 7การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน ต.ค. 61 – ก.พ.62
ข้อ 8 การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน มีนาคม 2562
ข้อ 9 การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน เมษายน 2562
ข้อ 10 การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน พฤษภาคม 2562
ข้อ11 การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน มิถุุนายน 2562
ข้อ12 การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน กรกฎาคม 2562
>>>EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
ข้อ 2. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด
>>>EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 1. บันทึกขอเผยแพร่
ข้อ 2. แบบ สขร.1
ข้อ 3. Print Screen
ข้อ 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.61
ข้อ 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.61
ข้อ 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.61
ข้อ 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.62
ข้อ 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 62
ข้อ 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.62
ข้อ 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.62
ข้อ 11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.62
ข้อ 12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.62
ข้อ 13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค.62
EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมในแสดงความคิดเห็น
EB6 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมจัดทำแผน
EB7 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมดำเนินการตามโครงการ
>>>EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซค์
ข้อ 5. Print Screen
ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซต์โรงพยาบาลเกาะคา ณ 31 ก.ค. 2562
>>>EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB 9 ข้อ 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
EB9 ข้อ 1.2 นโยบายผู้บริหาร
EB9 ข้อ 1.3โครงสร้างหน่วยงาน
EB9 ข้อ 1.4กฏกระทรวง ปี 60
EB9 ข้อ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
EB9 ข้อ 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สป.
EB9 ข้อ1.8ข้อบังคับจรรยาบรรณ 2560
EB9 ข้อ 1.9จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MoPHCode
EB9-ข้อ2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
EB9 ข้อ 3_21ย2 แผน TB-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ256
EB9 ข้อ 3_22ย2 แผนงาน COC -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB9 ข้อ 3_23ย2 Refer-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_24ย2 การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง-แผนปฎิบัติการสาธารณสุข
EB9 ข้อ 3_25ย2 ECS คุณภาพ -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB9 ข้อ 3_26ย3HRD-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_27ย4ITA-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_28ย4ควบคุมใน-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB9 ข้อ 3_29ย4PmQA-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_30ย4 HA -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_31ย4รพสต5ดาว -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประ
EB9 ข้อ 3_32ย4 Im&IT-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_33ย4CFO -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9 ข้อ 3_34ย4m&E -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB9-ข้อ 3-ติดตามผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติงานประจำปี
EB9 ข้อ 4 การติดตามประเมินผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
EB9-ข้อ5 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต
EB 9 ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
รายงานสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ณ 31 กรกฎาคม 2562
EB 9 ข้อ 7 ข้อมูการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
EB 9 ข้อ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
EB 9 ข้อ 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB9 ข้อ 7.3 การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน ต.ค. 61 – ก.พ.62
EB9 ข้อ 7.3 การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน มีนาคม 2562
EB9 ข้อ 7.3 การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน เมษายน 2562
EB9 ข้อ 7.3 การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน พฤษภาคม 2562
EB9 ข้อ 7.3 การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน มิถุุนายน 2562
EB9 ข้อ 7.3 การดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน กรกฎาคม 2562
EB 9 ข้อ  7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2650 และแบบแสดงความบริสุทธิ๋ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าที่
EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน สขร.1 (เดือน ก.พ.62)
EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน สขร.1 (เดือน ธ.ค..61)
แบบ สขร เดือน พ.ย.61
EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน สขร.1 (เดือน ม.ค.62)
EB9 ข้อ 7.5 แบบ สขร เดือน ตค.61
EB9 ข้อ-7.5-แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน-สขร.1-เดือน-พ.ย.61-1
EB9 ข้อ 7.5 แบบ สขร. เดือน มี.ค.62
EB9 ข้อ 7.5 แบบ สขร. เดือน เม.ย.62
EB9 ข้อ 7.5 แบบ สขร. เดือน พ.ค.62
EB9 ข้อ 7.5 แบบ สขร. เดือน มิ.ย.62
EB9 ข้อ 7.5 แบบ สขร. เดือน ก.ค.62
EB9 ข้อ 8 Flow chart/Sop คู่มือการปฎิบัติงาน
Flow chart กลุ่มการพยาบาล
Flow chart กลุ่มงานทันตกรรม
Flow chart กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
Flow chart กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม
Flow chart กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
Flow chart กลุ่มงานแพทย์แผนไทยFlow chart
Flow chart กลุ่มงานเภสัชกรรม
Flow chart กลุ่มงานโภชนศาสตร์
Flow chart กลุ่มงานรังสีวิทยา
Flow chart กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
Flow chart งานการเงิน
Flow chart งานธุรการ
Flow chart งานพัสดุ
EB9 ข้อ-9-มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
EB10 4ย1 วัยรุ่น-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 5ย1 สูงอายุ-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประม
EB10 6ย1พชอ -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 7ย1 EOC-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 8ย1คบส.-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 9ย1 Green and Clean-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2
EB10 10ย2ปฐมภูมิ -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB10 11ย2 NCDวัยทำงาน-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB10 12ย2 CKD-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562 EB10 12ย2 CKD-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 13ย2 CKD -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 14ย2 StrokeMI -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 15ย2 COPD-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 16ย2RDU-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 17ย2มะเร็ง-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB10 18ย2 .แผนไทย -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB10 19ย2. ทันตกรรม-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB10 20ย2 Service plan5สาขาหลัก-แผนปฎิบัติการสาธารณสุข
EB10 ย1_1สรุปงบประมาณ-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10 ย1วัยเรียน-แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
EB10_ย2ปฐมภูมิ -แผนปฎิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ
EB11 ข้อ2-แบบประเมินแผนปี61
EB12 ข้อ-3-ติดตามผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติงานประจำปี
EB12 ข้อ3.1การกำกับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ปี 2562 เดือน ต.ค.-ก.ค.62
>>>EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารมาตรการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
 ข้อ 2 มาตรการบริหารผลการปฎิบัติงานกับเจ้าหน้าผู้ที่มีผลสัมฤิธิ์ ข้อ 3 กระบวนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
งานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
ข้อ 4. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ 5. หนังสือแจ้งเวียน
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
EB15  ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารโรงพยาบาล
ข้อ 1. บันทึกอนุญาตเผยแพร่
ข้อ2ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ข้อ 4. Print Screen
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อ 1. คำสั่งโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยเบื้องต้น
ข้อ 2. ช่องทางการร้องเรียน
ข้อ 3. คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป
ข้อ 4  Flow chart การร้องเรียน
ข้อ 5. รายงานร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อ 6. Print Screen
ข้อ 7 รายงานสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ณ 31 กรกฎาคม 2562
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ2  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. บันทึกรายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 5. Print Screen
EB18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม คือชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเกาะคา
EB19  สรุปผลการดำเนินงานของ กลุ่มกิจกรรม (1)
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 1. หนังสือเชิญประชุม
ข้อ 2. สรุปรายงานการประชุม
ข้อ3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 4. บันทึกขอเผยแพร่
ข้อ 5. Print Screen
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกลงนามเผยแพร่
ข้อ2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อ 5. Print Screenข้อ 6 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ12เดือน ต.ค.2561-ก.ค. 2562
EB22 โครงการจัดประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ 2. บันทึกขออนุมัติแผนและเผยแพร่
ข้อ 3. Print Screen
EB24 รายงานผลการกำกับการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ข้อ 1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 12เดือน ต.ค.2561-  ก.ค. 2562
EB25 มาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานFlow chart กลุ่มการพยาบาล
Flow chart กลุ่มงานทันตกรรม
Flow chart กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
Flow chart กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม
Flow chart กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
Flow chart กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
Flow chart กลุ่มงานเภสัชกรรม
Flow chart กลุ่มงานโภชนศาสตร์
Flow chart กลุ่มงานรังสีวิทยา
Flow chart กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
Flow chart งานการเงิน
Flow chart งานธุรการ
Flow chart งานพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบคุ่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน ต.ค.61 – 31 ก.ค.62
EB26 คู่มือขั้นตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ