EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน)

ข้อ 3 บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารรับทราบภายใน 15 วัน (ไตรมาส4 ) รอบ 12 เดือน เดือน เมษายน 2564 – เดือนกันยายน 2564

ข้อ 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Applicationหรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม 

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน