EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ประเด็นดังต่อไปนี้
     2.1 มาตราการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
     2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12 กันยายน 2560
     2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
     2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
     2.5มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน
     2.7  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล (ถ้ามี)
ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด

ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผล ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 2.1-ข้อ2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด (ไตรมาส4)

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ