EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน