EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ เป็นรูปเล่มรายงาน(รอบ 6 เดือน = มีนาคม 2564)

ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการเป็นรูปเล่มรายงาน (รอบ 12 เเดือน = กันยายน 2564) ไตรมาส4
ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส4)
ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส4)

แบบฟอร์ม 2  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ รอบ 12 เดือน (ไตรมาส4) 

แบบฟอร์ม 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรมของชมรมจริยธรรมฯ รอบ 12 เดือน (ไตรมาส4

ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส4)
ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส4)
แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ
แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ