EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร

ข้อ1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อ1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     1.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
2.กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง-กระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.2560
3.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล-พ.ศ.2561
4.พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-พ.ศ.-2562
5.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ-พ.ศ.-2558
6.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พ.ศ.-2545
7.พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม-พ.ศ-พ.ศ.-2562
1.6ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.7ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อ1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

ข้อ1.10ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

ข้อ 1.11 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ

ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

ข้อ1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน 

ข้อ1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-MoPH-Code-of-Conduct

ข้อ2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ข้อ-3-แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลเกาะคา

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนปฏิบัติการแก้ปัญหา

แผนยุทธศาสตร์งานประจำ

ข้อ 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

ข้อ 5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ข้อ 6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( ไตรมาส 2 )

ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ไตรมาส4 )

ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( ไตรมาส 2 )

ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาส 4)

ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ข้อ9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

ข้อ 9.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ( ไตรมาส 2 )

ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (ไตรมาส3)

ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง  (ไตรมาส 2 เพิ่มเติม  เดือน มค.- 31 มีค. 64)

ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (ไตรมาส4 )

ข้อ9.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ( ไตรมาส 2 )

ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ( ไตรมาส 3)

ข้อ 9.5  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)(ไตรมาส2 เพิ่มเติม เดือน มค.-31 มีค. 64)

ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( แบบ สขร. 1 ) ไตรมาส 4

ข้อ10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

ข้อ11. 11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

ข้อ 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน