EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ ไตรมาส 2

ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส3)

ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส2 วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 4)

2แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563

ไตรมาสที่1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563

  1. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร 1 เดือนมกราคม 2564

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร 1 ดือนกุมภาพันธ์ 2564

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร 1 วันที่ 1-10 มีนาคม 2564

ไตรมาส 2 แสดงแบบ สขร. วันที่ 1-31 มีนาคม 2564

  1. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. ถึง มิ.ย. ดังนี้

        ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 -มิถุนายน 2564

ไตรมาส3 แสดงแบบ สขร1 เดือน เมษายน 64

ไตรมาส3 แสดงแบบ สขร1  เดือน พฤษภาคม  64

ไตรมาส3 แสดงแบบ สขร1 เดือน มิถุนายน 64

  1. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. ถึง ก.ย. ดังนี้

        ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564

ไตรมาส4 แสดงแบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2564

ไตรมาส 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564

ไตรมาส4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2564

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ25

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน ไตรมาส3

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มีค.64

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส4

  1. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS