EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อ 1.2 โครงการ
ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริาหรเพื่อรับทราบรายงานผลการอบรม
ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน