MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ( ไตรมาส2 ) 
ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ( ไตรมาส 3 )

ข้อ 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 
           ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
           ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
           ไตรมาสที่ 1 แสดง สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564 

ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม
           ไตรมาสที่ 2 แสดง สขร.1 เดือนมกราคม 2565
           ไตรมาสที่ 2 แสดง สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
           ไตรมาสที่ 2 แสดง สขร.1 เดือนมีนาคม 2565
            ไตรมาสที่ 2 แสดง สขร.1 วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 

ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน
            ไตรมาสที่ 3 แสดง สขร.1 เดือนเมษายน 2565
            ไตรมาสที่ 3 แสดง สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2565
            ไตรมาสที่ 3 แสดง สขร.1 เดือนมิถุนายน 2565

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( ไตรมาส 2 ) 
ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 3 )