เราจะเป็นโรงพยาบาลที่คนลำปางใว้วางใจ

Kokha Hospital

ITA 2563

ITA ปี 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
ข้อ 1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 2 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web Site
ข้อ 3.3 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับมาตรการ กลไกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
ข้อ 2. ประกาศมาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปี 2563 และคำสั่งปิด – ปลด ประกาศ
ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
ข้อ 3.3 การแสดงความบริสุทธิ์ใจในการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.3.1 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
ข้อ 3.3.2 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.3.4 ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบสอบบุคลากรหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen
ข้อ 3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดจัดซื้อจ้างเกิน 100,000 บาท

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1. เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

ข้อ 2 เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด
3. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ต.ค. – พ.ย. 62
ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่และ Print screen