เราจะเป็นโรงพยาบาลที่คนลำปางใว้วางใจ

Kokha Hospital

ITA 2563

ITA ปี 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
ข้อ1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562
 ข้อ3.1  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       ข้อ3.2  แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site
       ข้อ3.3  print screen จาก Web site ของหน่วยงาน
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบและอนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ2 ประกาศมาตรการกำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปี 2563 และคำสั่งปิด – ปลด ประกาศ
ข้อ-3.1 แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ไตรมาส2) เดือนธันวาคม 2562
ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ( ไตรมาส2 )เดือนมกราคม 2563
ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ไตรมาส2) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ข้อ 3.3 การแสดงความบริสุทธิ์ใจในการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ3.3.1  แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ3.3.2การตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ3.3.3  หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ3.3.4  หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ3.3.5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน
ข้อ 3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดจัดซื้อจ้างเกิน 100,000 บาท

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ข้อ 1 การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
        ข้อ 1.1  การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ( ไตรมาส 2 )
ข้อ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด  
         ข้อ 2.1 การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด (ไตรมาส2)
ข้อ3. Print Screen จาก Web site หน่วยงาน
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่ (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 )
ข้อ 1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(ไตรมาส2) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (ไตรมาส2)เดือนธันวาคม 2562
ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน(ไตรมาส2)เดือนมกราคม 2563
ข้อ2รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน (แบบ สขร. ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 ) 

      ข้อ2.1 แบบ สขร ประจำเดือน ธันวาคม 2562
       ข้อ2.1 แบบ สขร ประจำเดือน มกราคม 2563
       ข้อ2.1 แบบ สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต้อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562)
ข้อ3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น(เดือนธันวาคม 2562)
ข้อ3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น(เดือนมกราคม 2563
ข้อ3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
ข้อ 3.2 Print Screen
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
ข้อ2. โครงการ/แผนงาน
ข้อ3.1หนังสือเชิญประชุม
ข้อ3.2 รายงานการประชุม
ข้อ3.3รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมรายมือชื่อ
ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
ข้อ5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
ข้อ6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ6 Print Screen
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ1.  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
ข้อ2.  โครงการ / แผนงาน
ข้อ3.1 หนังสือเชิญประชุม
ข้อ3.2 รายงานการประชุม
ข้อ3.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อ4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
ข้อ6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
ข้อ7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ7 Print Screen
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิน
ข้อ2.  โครงการ/แผนงาน
ข้อ3.1 หนังสือเชิญประชุม
ข้อ3.2 รายงานการประชุม
ข้อ3.2สรุปผลดำเนินการตามโครงการ
ข้อ3.3 รายชื่อประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ข้อ3.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบ
ข้อ5  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
ข้อ6  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ6 Print Screen
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ2 คำสั่ง/ ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 5 Print Screen
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
    ข้อ1(1.1)ผู้บริหารหน่วยงาน
    ข้อ 1(1.2) นโยบายของผู้บริหาร
    ข้อ1(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน
    ข้อ1(1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ข้อ1(1.5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
    ข้อ1(1.6) ยุทธศาสตร์ของประเทศ
    ข้อ1(1.7)  พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
    ข้อ1(1.8 )ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
    ข้อ1(1.9) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
    ข้อ1(1.10) อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ข้อ1(1.11) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ข้อ1.3  แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
ข้อ1.4  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ข้อ1.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และกรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
    ข้อ 1(7.1) แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
    ข้อ 1(7.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    ข้อ 1(7.3)  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
    ข้อ 1(7.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
    ข้อ 1(7.5)  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
    ข้อ1.8 Flow-chart-กลุ่มการพยาบาล
    ข้อ (1.8) Flow-chart-งานการเงิน
    ข้อ (1.8) Flow-chart-งานธุรการ
    ข้อ (1.8) Flow-chart-งานพัสดุ
    ข้อ 1 (9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
ข้อ2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ2  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2  ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
ข้อ 3  กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
      ข้อ 3.1  มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
      ข้อ 3.2  มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์
      ข้อ 3.3  มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      ข้อ 3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
ข้อ4 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 
ข้อ5  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรใน
หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
ข้อ 1  บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์
ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ข้อ 3 ภาพถ่าย
EB15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ข้อ1.  บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ2.  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
ข้อ3. ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ4.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ4. Print Screen
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อ1  คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
ข้อ2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
ข้อ3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
ข้อ 6 ระบบการตอบสนอง Print Screen
ข้อ 7  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท
ข้อ8  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
ข้อ1  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ2  คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
     ข้อ2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
     ข้อ2.2  มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60
     ข้อ2.3  มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
     ข้อ2.4  มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
     ข้อ2.5  มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     ข้อ2.6  มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน
     ข้อ2.7  มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
ข้อ3  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน
ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 2  โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ข้อ 3  มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
ข้อ 4  บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรมต้องระบุ วิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่
ข้อ 5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 5 Print Screen
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ข้อ 2 การรวมกลุ่มชมรม STRONG
ข้อ 3  หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ข้อ 4  หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส
ข้อ 5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 5 Print Screen
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ2 สรุปผลรายงานการประชุม
ข้อ3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 5 Print Screen
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ2  กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 5 Print Screen
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ1.1 โครงการ 
ข้อ1.2 ขออนุมัติจัดประชุม
ข้อ1.3 หนังสือเชิญประชุม
ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ4  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม
ข้อ5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 5 Print Screen
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
     ข้อ1.1  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อ 1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
      ข้อ 1.2.2  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
      ข้อ 1.2.3  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
      ข้อ 1.2.4  แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
     ข้อ1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานต้องผ่านความเห็นชอบ  และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
     ข้อ1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ หรือประธานชมรมจริยธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ2  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ3 Print Screen
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
ข้อ1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
ข้อ1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
ข้อ2.2  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ2.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 2. 3 Print Screen
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
ข้อ2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
ข้อ3  หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
ข้อ4  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 5  บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 6  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ข้อ 6 Print Screen
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
ข้อ 1  เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
ข้อ 2 ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 3 Print Screen
ข้อ 4 LAB flow chart 63