หน้าแรก

โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลที่คนลำปางไว้วางใจ ภายในปี 2565ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครงานพนักงานเกษตรพื้นฐาน
ประกาศรับสมัครคนสวน
ประกาศผลสอบ
ประกาศสอบ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาทำงาน นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศ NewNew
รับสมัครงาน พนักงานรังสี และพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัครคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น ลูกจ้าง ชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบ 5 ตำแหน่ง
ข่าวสารสุขภาพ:HEATH STATION
แนะนักวิ่งประเมินความพร้อมร่างกายก่อนวิ่ง
วัยทำงานมีความเสี่ยง ลงพุง ซึมเศร้า
วัยทำงานมีความเสี่ยง ลงพุง ซึมเศร้า

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
คุณลักษณะเฉพาะ
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เคร
แบบ สขร ประจำเดือน เมษายน 63
รายงาน ไตรมาศ 2
แบบ สขร ประจำเดือน มีนาคม 63
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รา
แบบ สขร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63
แบบ สขร ประจำเดือน มกราคม 63
แบบ สขร ประจำเดือน ธันวาคม
แบบ สขร ประจำเดือน พฤศจิกายน
แบบ สขร ประจำเดือน ตุลาคม
รายงานไตรมาศ 4
แบบ สขร ประจำเดือน กันยายน
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที
เอกสารประกวดราคา ค.การแพทย์ 3 รายการ งบ ร้อย
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ )
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย-6
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ(แบบ สขร.1)เดือนเมษายน 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือน มีนาคม
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ