หน้าแรก

ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะคา ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต“โรงพยาบาลเกาะคา ไม่ทนต่อการทุจริต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมศิริชัพัฒน์